შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი"

‘’English Speaking Club’’ სამუშაო გეგმა

სამუშაო გეგმა

კლუბის ხელმძღვანელი: ნათია ხაზარაძე

კომპონენტები/ინსტრუქცია

1 სასწავლო საგნის სახელწოდება___ ინგლისური ენისა და ლიტერატურის კლუბი ‘’English Speaking Club’’

2 საშუალო განათლების საფეხური (დაწყებითი, საბაზო,საშუალო) __საშუალო

3 სწავლების კლასი___ VII/X კლასი

4 სასწავლოსაგნისსაათებისხანგრძლივობა___I-II სემესტრი

5 სასწავლო საგნის სტატუსი____ არჩევითი

6 ხელმძღვანელი____ ნათია ხაზარაძე

7 სასწავლოკურსისზოგადიაღწერა___ კითხვის გაკვეთილები

8 სასწავლოკურსისმიზნები___ ინგლისური ლიტერატურის გაცნობა

9 სასწავლო კურსის ამოცანები___ ინგლისურ ენაზე კითხვის უნარის განვითარება , ტექსტის წაკითხვის, მათში მოცემული ინფორმაციის გაგების, გააზრებისა და გამოყენების უნარ–ჩვევების გამომუშავება. ინგლისურ ენაზე მეტყველების, აზრის გამოხატვის უნარ–ჩვევების, მოსმენის კულტურის,სოციალური კომუნიკაციისუნარების განვითარება.

10 საგნის მნიშვნელობა ეს მიმართულება__ემსახურება მსოფლიო ლიტერატურასთან ზიარებას ინგლისურ ენაზე.

გაკვეთილების დაწყება-დამთავრების განრიგი
Top