შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი"

ფიზიკური აღზრდის წრე

2019-2020 სასწავლო წელი

წრის ხელმძღვანელი: ნატალია კუპრაშვილი

წრის დახასიათება

სპორტის წრის სწავლების მიზანია:

ჩააბას მოსწავლე ფიზიკურ აქტივობებში და ამ გზით შეუწყოს ხელი მის ფიზიკურ განვითარებას;

გააცნობიერებინოს მას ჯანსაღი ცხოვრების მნიშვნელობა ადამიანის ცხოვრებაში;

გამოუმუშავოს მას ისეთი სამოქალაქო უნარ-ჩვევები, როგორებიცაა დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღება, პასუხისმგებლობა, კონსტრუქციული თანამშრომლობა, შემწყნარებლობა და სხვ.

დაწყებით საფეხურზე განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ბავშვის ზოგად ფიზიკურ მომზადებას და იმ საბაზისო მოძრაობითი უნარ-ჩვევებისშეძენას, რომლებიც დაეხმარება მათ, აქტიური მონაწილეობა მიიღონ სპორტის სხვადასხვა სახეობაში საბაზო და საშუალო საფეხურზე.

მიზნები და ამოცანები:

ჯანსაღი ცხოვრების წესის გაცნობა და მისი დაცვა;

დამოუკიდებელი მოტორული ქმედებების სტიმულირება და ფორმირება;

მარტივი ფიზიკური ვარჯიშების ტექნიკის ათვისება;

ზოგადგანმავითარებელ ვარჯიშთა კომპლექსების შესწავლა და გამოყენება;

სწორი მოძრაობითი უნარ-ჩვევების გამომუშავება;

სკოლის დაწყებით საფეხურზე მოსწავლე ეჩვევა დამოუკიდებლობას. ამისათვის საჭიროა მან იცოდეს:

ამა თუ იმ ვარჯიშის ან მოძრაობის პრაქტიკული მნიშვნელობა და ფიზიკური განვითარებისათვის მისი აუცილებლობაგაკვეთილის დაწყებისას მოსწავლეები უნდა დავარწმუნოთ იმაში, რომ მოცემული ვარჯიში მნიშვნელოვანია. მაგ., თუ საუბარია ოქნილობაზე, უნდა ვისაუბროთ მოქნილობის პრაქტიკულ მნიშვნელობაზე,ე.ი. წინაპლანზე უნდა წამოვწიოთ ამათუ იმ ვარჯიშის მნიშვნელობის გააზრებული მოტივაცია, დაწყებული მარტივი მოძრაობის შესწავლით და დამთავრებული ცხოვრების ჯანსაღი წესით.

მოძრაობის (მოქმედების) დანიშნულება.მაგ., თუ საუბარიამ ოქნილობაზე ან სისწრაფეზე, მოსწავლემ უნდა შეძლოს ვარჯიშების კომპლექსებში გარკვეული კანონზომიერების დანახვა და დამოუკიდებლად შესრულება, ან არსებულის გართულება.

ვარჯიშების შესრულების რიგითობის დაცვა გაკვეთილზემოსწავლეებს უნდა ავუხსნათ, თუ რატომ არის ზოგადგანმავითარებელი და სპეციალური ვარჯიშები აუცილებელი და რატომ უნდა ტარდებოდეს ისინი გაკვეთილის დასაწყისში. მოსწავლეები უნდა ხვდებოდნენ, რომ სივრცეში ორიენტაციის გასავითარებელი ვარჯიში (მაგ. დაბრკოლებებს შორის სირბილი) წინ უნდა უსწრებდეს, ვთქვათ, კალათბურთის თამაშს, ადგილზე სირბილი-მოძრავ თამაშებს დაა.შ.

დაწყებით საფეხურზე მუშაობის მეთოდები.

I-VI კლასებში წარმოუდგენელია მოსწავლეებში შემოქმედებითი და ფიზიკური აქტივობის განვითარება, თუ სწავლების პროცესს აკლია ემოციურობა. ამიტომ, გაკვეთილზე უპირატესობა თამაშებსა და ჯგუფებს შორის შეჯიბრებებს უნდა დაეთმოს. ხალისიანი შეჯიბრება, თუნდაც მარტივი წახალისების თანხლებით, კარგი სტიმულია ყველა მოსწავლის სასწავლო პროცესში ჩასაბმელად.

წრის სამოქმედო გეგმა

 • N
 • მოსამზადებელი ნაწილი
 • ძირითადი ნაწილი
  • 1
 • მოსწავლეებისათვის ფიზიკური აღზრდის ძირითადი ამოცანების გაცნობა
  • 2
 • ფორმული მეცადინეობა, მასწავლებელი აცნობს მოსწავლეებს როგორ უნდა მოეწყონ, სად ჩაუტარდებათ გაკვეთილი. ესაუბრებიან უსაფრთხოების წესებზე.
  • 3
 • თეორიული მეცადინეობა თუ სად როდის წარმოიშვა ეს სპორტის სახეობა , მოკლე ისტორია სპორტული აერობიკის.
  • 4
 • მოწყობა, მისალმება გაკვეთილის ამოცანის გაცნობა და წყობითი ვარჯიშები
 • ტანვარჯიშული ვარჯიშები, მოქნილობაზე,მოუქნელობაზე,პირადი ფიგიენა და დღის რეჟიმი
  • 5
 • მოწყობა ერთ მწკრივად გაკვეთილის ამოცანის გაცნობა
 • აკრობატული ვარჯიშები, წინ კოტრიალი
  • 6
 • მოწყობა ერთ მწკრივად
 • აერობიკის საბაზო ნაბიჯების შესწავლა
  • 7
 • მოწყობა სამწყობრო ვარჯიშები გაკვეთილის ამოცანის გაცნობა15წთ.
 • საცეკვაო ილეთების შესწავლა ნაბიჯი მარჯვენით წინ, უკან მარცხენა ფეხის მიდგმა მარჯვენასთან
  • 8
 • მოწყობა სამწყობრო ვარჯიშები
 • აბალვა:1 ხელზე(მარჯვნივ და მარცხნივ ჩასვლით)
  • 9
 • მოწყობა სამწყობრო ვარჯიშები
 • კუთხე გასლილი ფეხებით ბრუნი 360გრადუსით
  • 10
 • მოწყობა სამწყობრო ვარჯიშები
 • ნახტომები ერთი ფეხიდან ორზე დახტომით(ნაბიჯი წინ,უკან,გვერდზე)
  • 11
 • მოწყობა სამწყობრო ვარჯიშები
 • წინ ვარდნა სრულდება წინ ,გვერდზე დიაგონალზე ან უკან ფეხზე რომელზეც სრულდება ვარდნითი მოზრაობა
  • 12
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • ვარდნითი მოძრაობები,შეიძლება იყოს ოდნავ მოხრილი ან გამოკვეთილად პოზიციაში
  • 13
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • საცეკვაო ილეთები ფეხის აქნევებისხვა და სხვა პოზიციაში
  • 14
 • მოთელვითი ვარჯიშები
 • წინ და უკან კოტრიალების ტექნიკის შესწავლა
  • 15
 • მოთელვითი ვარჯიშები
 • შესწავლილი ვარჯიშების გამეორება
 • თემატურ-კალენდარული გეგმა (წრე)

  I-IIსემესტრი

  • კვირა
 • თემა და მასში შემავალი საკითხები
 • ძირითადი აქტივობები და მეთოდები
  • 1
 • თეორიული მასალა
 • როგორ წარმოიშვა აერობიკა
  • 2
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • კუთხე გაშლილი ფეხებით180 გრადუსით
  • 3
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • გაშლილი ფეხებით ბრუნი 180 გრადუსით
  • 4
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • დაჯგუფებიტ ხტომები
 • 180 გრადუსიანი ბრუნით
  • 5
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • ხტომები
 • 180 გრადუსიანი ბრუნით
  • 6
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • ფეხის დაჭერა წინ ხელის გარეშე
  • 7
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • ფეხის დაჭერა წინ ხელის გარეშებრუნი 180 გრადუსით
  • 8
 • მოთელვითი ვარჯიშები
 • კუთხე შეერთებული ფეხებით180 გრადუსიანი ბრუნით
  • 9
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • კუთხე გასლილი ფეხებით ბრუნი 360გრადუსით
  • 10
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • ,,პისტოლეტი’’ 180 გრადუსიანი ბრუნით 1/2
  • 11
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • შენაცვლებითი ჯვარედინი ვარჯიშების შესწავლა
  • 12
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • დაჯგუფებითი ხტომები. ფეხები განზე. ფეხები ერთად
  • 13
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • შესწავლილი ილეთების სრულყოფა
  • 14
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • შესწავლილი ილეთების
 • განმეორება
  • კვირა
 • თემა და მასში შემავალი საკითხები
 • ძირითადი აქტივობები და მეთოდები
  • 1
 • თეორიული მეცადინეობა
 • განმეორება შესწავლილი ილეთების
  • 2
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • კოტრიალების წინ,უკან ტექნიკის შესწავლა
  • 3
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • კოტრიალების წინ,უკან ტექნიკის შესწავლა
  • 4
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • კუთხე შეერთებული ფეხებით
  • 5
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • შესწავლილი ილეთების გამოყენება ხტომაში
  • 6
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • ბრუნი180გრადუსით ხტომაში
  • 7
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • ბრუნი180გრადუსით დაჯგუფებით ხტომაში
  • 8
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • ნახტომები ერთი ფეხიდან ორზე დახტომით წინ , გვერდზე უკან
  • 9
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • ერთი ფეხიდან მეორეზე გადასვლა გამართული ან მოხრილი ფეხით
  • 10
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • სირბილი მოძრაობა სრულდება წინ, უკან გვერდზე ან დიაგონალზე
  • 11
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • კუთხის შესწავლა შეერთებული ფეხებით
  • 12
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • ბრუნი 360გრადუსით
  • 13
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • შესწავლილი ილეთების განმეორება
  • 14
 • სამწყობრო და წყობითი ვარჯიშები
 • შესწავლილი ილეთების
 • განმეორება
 • Top