შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი"

სკოლის მისია

სკოლის მისიაა მოსწავლეებისათვის ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ზოგადი განათლების მიცემა. ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულების მქონეთავისუფალ პიროვნებად ჩამოყალიბებისათვის საჭიროპირობების, უსაფრთხო და პოზიტიური გარემოს შექმნა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, გონებრივი და ფიზიკურიუნარ-ჩვევების განვითარება, დემოკრატიულ ღირებულებებზე დამყარებული სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება, მოსწავლის მიერ კულტურულ ფასეულობათა პატივისცემა. ოჯახის, საზოგადოების, სახელმწიფოსა და გარემოს წინაშეუფლება-მოვალეობების გაცნობიერებაში ხელისშეწყობა.

სკოლა მიზნად ისახავს მოსწავლეების მომზადებას საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციისათვის. სკოლის მიზანია აღზარდოს მაღალი აკადემიური განათლების, ანალიტიკურად მოაზროვნე, მოტივირებული, კანონმორჩილი, ტოლერანტი, მრავალმხრივად განვითარებული პიროვნება, რომელიც შეძლებს როგორც სხვისი, ისე საკუთარი კულტურის წარმოჩენას, მიიღებს დასავლურ სტანდარტებთან მიახლოებულ, ხარისხიან, ქართულ ტრადიციებზე დაფუძნებულ განათლებას, შეიტანს საკუთარ წვლილს საზოგადოების წინსვლასა და საქართველოს მსოფლიო ინტეგრაციაში.

სკოლის მისიის ძირითადი ამოცანაა:

  • სკოლის არსებობის პერიოდში შექმნილი სასწავლო-აღმზრდელობითი გარემოს სრულყოფა-შენარჩუნება;
  • სხვადასხვა უცხო ენის სწავლება (ინგლისური ენა, რუსული ენა, თურქული ენა) დამატებითი სახელმძღვანელოების, მეთოდურილიტერატურის, ინოვაციური პედაგოგიკისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვით პროგრამული მასალის გაფართოება, მოსწავლეების უზრუნველყოფა ხარისხიანი განათლებით;
  • მრავალფეროვანი სოციუმისა და სხვადასხვა სოციალური ფენის მოსწავლეთა წარმომადგენლების პირობებში ადაპტირებული სკოლის პრინციპებისადმი მზრუნველობითი დამოკიდებულება.

სკოლის ძირითადი პრინციპები:

  • დასახული მიზნის მიღწევა;
  • ცხოვრებაში წარმატების მისაღწევად ცოდნის, როგორც მნიშნელოვანი რესურსის გამოყენება;
  • საკუთარი ინდივიდუალურობის, ნიჭისა და შემოქმედებითი უნარის გამოვლენა;
  • სასწავლო და სოციალურ პროექტებშიმონაწილეობა;
  • თავისუფალი დროის რაციონალურად და საინტერესოდ გამოყენება;
  • მოსწავლის ფსიქოლოგიურიკომფორტი, პირადი უსაფრთხოება, სასკოლო ცხოვრების წესის დაცვა;
  • განათლების მაღალი აკადემიური დონე.
Top