შპს "ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი"

ისტ-ის წრე ,,Scratch"

ისტ-ის წრე ,,Scratch"

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების წრის სამუშაო

პროგრამა/განრიგი

წრის სახელწოდება:,,Scratch”

წრის ხელმძღვანელი: რუსლან ციციანი

სკოლა: ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი

მიზნობრივი ჯგუფი: VI კლასის მოსწავლეები, მოსწავლეთა რაოდენობა 6

წრის მიზანია:

მოსწავლეებმა შეისწავლონპროგრამა Scratch-ი რომლის მეშვეობითაც შეძლებენ შექმნანსაკუთარიმოთხრობა, თამაში, ანიმაციადამოახდინოთგაზიარება

ქმნილებისინტერნეტსაზოგადოებისთვის.

Scratch-იმოსწავლეებსდაეხმარებაისწავლონკრეატიულიაზროვნება, მიზეზ-შედეგობრივიკავშირებისსისტემატიზირება, თანამშრომლობითიპროექტებშიმონაწილეობა- ანუშესძენსმათ 21 საუკუნეშისაჭიროუნარ-ჩვევებს. Scratch გამოიყენებაროგორცფორმალურ, ასევეააფორმალურსასწავლოგარემოში- სკოლისმასწავლებლები, საგანმანათლებლოდაკომპიუტერულიმეცნიერებებისმკვლევარები, ბიბლიოთეკარები, მუზეუმისთანამშრობლები, მშობლები, ასევე
Scratch-სიყენებენროგორცპროგრამირებისსაბაზისოელემენტებისშესწავლისსაშუალებას.

წრეში მუშაობასაშუალებას მისცემთ მოსწავლეებს მიზანმიმართულად გამოიყენონ კომპიუტერი, შეისწავლონ ელემენტარული უნარ-ჩვევები, რომლებიც დაეხმარებათ არა მარტო სასწავლო პროცესში, არამედ სამომავლოდ, ცხოვრების ასპარეზზე.

წრის ხანგრძლივობა:

2019-2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრი, 12 შეხვედრა. თითოეული შეხვედრის ხანგრძლივობა ერთი საგაკვეთილო საათი.

ხელმძღვანელის ელ. ფოსტა:ruslan.tsitsyan@gmail.com

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების წრის მეცადინეობის გეგმა

2019–2020 სასწავლო წელი

მეცადინეობის ხანგრძლივობა ერთი საგაკვეთილო საათი

თარიღი თემის დასახელება სასწავლო რესურსები
5.10.2019 საორგანიზაციო საკითხები წრის მუშაობის გეგმის გაცნობა
12.10.2019 Scratch პროგრამის ძირითადი ელემენტები პროექტროი, კომპიუტერი, პროგრამა

Scratch

19.10.2019 სკრიპტი და სპრაიტი კომპიუტერი პროექტორი პროგრამა

Scratch

26.10.2019 სპრაიტი დეტალურად, პრაქტიკული სამუშაო კომპიუტერი პროექტორი პროგრამა

Scratch

02.11.2019 სცენა, პრაქტიკული სამუშაო კომპიუტერი პროექტორი პროგრამა

Scratch

09.11.2019 სკრიპტი დეტალურად, პრაქტიკული სამუშაო კომპიუტერი პროექტორი პროგრამა

Scratch

16.11.2019 კოსტუმი დეტალურად, პრაქტიკული სამუშაო კომპიუტერი პროექტორი პროგრამა

Scratch

23.11.2019 პროექტის გახმოვანება, პრაქტიკული სამუშაო კომპიუტერი პროექტორი პროგრამა

Scratch

30.11.2019 რემიქსები კომპიუტერი პროექტორი პროგრამა

Scratch

07.12.2019 პროექტების და რემიქსების გაზიარება სკრეჩის საიტზე, ბლგზე და ფეისბუქზე კომპიუტერი პროექტორი პროგრამა

Scratch

14.12.2019 როგორ გავმართოთ სპრაიტებს შორის დიალოგი კომპიუტერი პროექტორი პროგრამა

Scratch

21.12.2019 ჩატარებული საწრეო სამუშაოების შედეგები, შეჯამება კომპიუტერი პროექტორი, პრეზენტაცია

PowerPoint

გაკვეთილების დაწყება-დამთავრების განრიგი
Top